język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2015

16.01.2015

Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy: BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), którzy dysponują łącznie 282.120 akcjami Spółki, stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje na dzień 26 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu IDEAL Pruszków, ul. Bolesława Prusa 1, Pruszków.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał na NWZAOgłoszenie o NWZA

Marki
Facebook Instagram