język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2014 k

14.06.2014

Temat :
Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o korekcie raportu bieżącego numer 3/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w zakresie sprostowania błędu wynikającego z omyłki pisarskiej i dotyczącego nieprawidłowo podanej daty w punkcie 3 i 4 Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie.Było:
3.Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2013 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

Powinno być:
3.Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2014 roku (dalej "Dzień Rejestracji").Było:
4.Uprawnienie akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko akcjonariusze, którzy:
a) na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2013 roku będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki lub będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela:

Powinno być:
4.Uprawnienie akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko akcjonariusze, którzy:
a)na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2014 roku będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki lub będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela,Podstawa prawna: par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram