język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2009

30.01.2009

Temat:
Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2008 oraz odwołanie prognozy na rok 2009

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. oraz 32/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. Zarząd North Coast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację nt. korekty prognozy wyników finansowych na rok 2008.

Korekta powyższa wynika z faktu, że Zarząd, przygotowując prognozę na 2008 rok zakładał w tym okresie uruchomienie produkcji w spółce Latteria Tinis Sp. z o.o., sprzedaż części nieruchomości należącej do spółki zależnej Habitat Investments Sp. z o.o., uruchomienie dwóch kawiarni Espressamente Illy. Istotne znaczenie miała też sytuacja makroekonomiczna, która w drugiej połowie roku ubiegłego uległa pogorszeniu. Na wyniki finansowe North Coast S.A. miał wpływ także spadek wartości polskiej waluty. Prognozując w grudniu 2007 roku wyniki na 2008 rok Zarząd przyjął założenie, że kurs polskiego złotego w stosunku do Euro będzie stabilny i wyniesie 3,50 zł.

Wszystkie wymienione czynniki spowodowały, że zarówno na poziomie przychodów, jak również zysku netto Grupa nie osiągnie zakładanych wyników.

Zarząd North Coast S.A. prognozował, że w 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 160,0 mln zł, a zysk netto 14,0 mln zł.

Aktualna prognoza na 2008 rok zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 124,0 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w wysokości 4,0 mln zł.

W związku z bieżącą sytuacją Zarząd North Coast S.A. przyjął plan działań na rok bieżący. Priorytetem dla Grupy jest koncentracja na podstawowej działalności biznesowej, która jest realizowana przez North Coast S.A. Ponadto są finalizowane prace związane z ukończeniem modernizacji zakładu produkcyjnego należącego do Latteria Tinis i w II kwartale 2009 r. będzie uruchomiona produkcja. Zarząd North Coast S.A. zakłada także, istotne działania w celu ograniczenia kosztów.

Zarząd North Coast S.A. planuje, że zarówno na poziomie wyników skonsolidowanych, jak również jednostkowych w 2009 roku zostanie osiągnięty minimum kilkunastoprocentowy wzrost przychodów i zysku netto.

Istotny wpływ na wyniki finansowe mogą mieć również następujące, dodatkowe czynniki:
- uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o.
- sprzedaż części nieruchomości należącej do Habitat Investments Sp. z o.o.
- zakończenie sprawy sądowej przeciwko Galbani.

W związku powyższymi czynnikami, trudną do przewidzenia sytuacją makroekonomiczną i dużą niepewnością w zakresie kursu polskiego złotego, Zarząd Emitenta postanowił odwołać prognozę wyników finansowych na rok 2009.

Marki
Facebook Instagram