język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2008

16.01.2008

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
Raporty bieżące:
1. Raport bieżący 1/2007 z dnia 12-01-2007, Podpisanie umowy najmu
2. Raport bieżący 2/2007 z dnia 18-01-2007, Podpisanie aneksu do umowy na budowę pomieszczeń magazynowych i administracyjnych
3. Raport bieżący 3/2007 z dnia 18-01-2007, Podpisanie umowy na dokończenie rozpoczętych prac budowlanych
4. Raport bieżący 4/2007 z dnia 26-01-2007, Informacja o transakcjach na prawach do akcji North Coast S.A.
5. Raport bieżący 5/2007 z dnia 30-01-2007, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku 6. Raport bieżący 6/2007 z dnia 30-01-2007, Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
7. Raport bieżący 7/2007 z dnia 31-01-2007, Rozwiązanie znaczącej umowy
8. Raport bieżący 8/2007 z dnia 01-02-2007, Podpisanie umowy na prace wykończeniowe pomieszczeń magazynowych i administracyjnych
9. Raport bieżący 9/2007 z dnia 02-04-2007, Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.
10. Raport bieżący 10/2007 z dnia 05-04-2007, Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i planach przejęcia Malma Sp. z o.o
11. Raport bieżący 11/2007 z dnia 14-04-2007, Umowa dotycząca nabycia udziałów Latteria – Tinis Sp. z o.o.
12. Raport bieżący 12/2007 z dnia 15-05-2007, Informacja o złożeniu pisma podtrzymującego wniosek o ogłoszenie upadłości Malma Sp z o.o.
13. Raport bieżący 13/2007 z dnia 25-05-2007, Umowa dotycząca nabycia udziałów Habitat Investments Sp. z o.o.
14. Raport bieżący 14/2007 z dnia 28-05-2007, Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad
15. Raport bieżący 15/2007 z dnia 13-06-2007, Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16. Raport bieżący 16/2007 z dnia 15-06-2007, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
17. Raport bieżący 17/2007 z dnia 15-06-2007, Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2006
18. Raport bieżący 18/2007 z dnia 18-06-2007, Sprawozdanie Rady Nadzorczej
19. Raport bieżący 19/2007 z dnia 19-06-2007, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.
20. Raport bieżący 20/2007 z dnia 22-06-2007, Podpisanie umowy handlowej
21. Raport bieżący 21/2007 z dnia 28-06-2007, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 r.
22. Raport bieżący 22/2007 z dnia 28-06-2007, Informacja dotycząca podziału zysku za 2006 rok
23. Raport bieżący 23/2007 z dnia 28-06-2007, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.
24. Raport bieżący 24/2007 z dnia 29-06-2007, Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
25. Raport bieżący 25/2007 z dnia 02-07-2007, Podpisanie umów handlowych
26. Raport bieżący 26/2007 z dnia 24-07-2007, Oświadczenie o zamiarze przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonego półrocznego raportu skonsolidowanego.
27. Raport bieżący 27/2007 z dnia 31-07-2007, Złożenie pozwu o odszkodowanie
28. Raport bieżący 28/2007 z dnia 10-08-2007, Korekta terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2007 r.
29. Raport bieżący 29/2007 z dnia 28-09-2007, Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
30. Raport bieżący 30/2007 z dnia 05-10-2007, Podpisanie umowy na najem lokalu użytkowego
31. Raport bieżący 31/2007 z dnia 20-11-2007, Podwyższenie kapitału zakładowego podmiotu zależnego
32. Raport bieżący 32/2007 z dnia 03-12-2007, Korekta prognozy wyników finansowych na lata obrotowe 2007 i 2008
33. Raport bieżący 33/2007 z dnia 21-12-2007, Korekta raportu kwartalnego QSr 3/2007

Raporty okresowe:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2006 z dnia 14-02-2007 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2007 z dnia 04-05-2007 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007 z dnia 14-08-2007 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 z dnia 14-11-2007 r.
5. Skonsolidowany raport kwartalny- skorygowany za III kwartał 2007 z dnia 21-12-2007 r.
5. Skonsolidowany raport półroczny 2007 z dnia 01-10-2007 r.
6. Raport roczny za 2006 rok z dnia 31-05-2007 r.

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram