język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 31/2020

Zarząd NORTH COAST Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja śródrocznego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r., którego data została wyznaczona raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. na dzień 7 września 2020 r., zostaje przesunięta na dzień 28 września 2020 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2020 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram