język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 31/2008

22.10.2008

Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu dzisiejszym zawarła umowę zastawu rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ("Bank"). Przedmiotem powyższej umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku na środkach trwałych (rzeczach ruchomych) stanowiących własność Spółki, których wartość na dzień 30 września 2008 roku wynosiła 10.934.860,67 złotych. Zastaw ustanowiony na podstawie powyższej umowy podlega wpisowi do rejestru zastawów. Na podstawie umowy zastawu Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Powyższa umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku w kwocie 4.407.228,00 EUR z tytułu udzielonego Spółce przez Bank w dniu 18 czerwca 2008 roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.154.000,00 EUR wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu nr 2008/8 z dnia 18 czerwca 2008 roku (o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku). W pozostałym zakresie umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków stosowanych w tego typu umowach.
Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania powyższej umowy zastawu rejestrowego za znaczącą jest § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram