język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 30/2015

01.07.2015

Temat: Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wybiera Pana Dariusza Szcześniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014;

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;

11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

12.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

14. Zmiany w składzie Zarządu;

15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce;

16.Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami;-

17. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

18. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;

19. Zmiana statutu Spółki;

20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.062.095 ważnych głosów z 2.602.095 akcji (co stanowi 81,315% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.002.032 głosy za, przy 394.556 głosach przeciw oraz przy 205.507 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 80.996.729,62 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 62/100).

3) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 895.908,32 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 32/100).

4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 895.908,32 zł słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 32/100).

5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na sumę 21.468,69 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 69/100).

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast w 2014 roku

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 103.541 tys. zł.

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zamykające się stratą netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3.288 tys. zł.

4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 123 tys. zł.-

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o kwotę 103 tys. zł.

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 895.908,32 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 32/100) w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 754.760 głosach przeciw oraz przy 52.122 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.575.978 ważnych głosów z 2.575.978 akcji (co stanowi 80,5% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 513.400 głosach przeciw oraz przy 247.365 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 754.765 głosach przeciw oraz przy 52.117 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 786.882 głosach przeciw oraz przy 20.000 głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 743.514 głosach przeciw oraz przy 63.368 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 723.519 głosach przeciw oraz przy 83. głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2014

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 806.882 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Luigi Fici na Prezesa Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Luigi Fici do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.313.941 głosów za, przy 454.717 głosach przeciw oraz przy 35.437 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Daniele Zoni na Członka Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Daniele Zoni do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.313.941 głosów za, przy 454.717 głosach przeciw oraz przy 35.437 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Silvano Fiocco na Członka Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Silvano Fiocco do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 663.431 głosach przeciw oraz przy 143.451 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu członków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.622.095 ważnych głosów z 2.622.095 akcji (co stanowi 81,94% kapitału zakładowego Spółki), z czego 2.815.213 głosów za, przy 698.898 głosach przeciw oraz przy 108.014 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 1/2015

Grupy Nr 1

składającej się z akcjonariuszy: Bortel Jan, BPH Fiz Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Subfundusz Selektywny, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Czarnecki Piotr, Dębek Jan, Gołębiowski Cezary i Elżbieta, Kijoch Wiesław i Elżbieta, Kornak Maciej Sylwester, Nowak Wiesław, Oniszczuk Igor i Marzena Anna, Orliński Bogusław, Raczkowski Maciej, Rozłucki Wiesław, Sarna Jan, Sawicki Eugeniusz i Ewa, Słabikowski Andrzej Mirosław, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Torchała Jarosław, Trzciński Bogusław Andrzej, Wierzbowska Barbara, Wilk Waldemar oraz Wojciechowski Dariusz

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Grupy Nr 1

Grupa Nr 1 składająca się z następujących akcjonariuszy: Bortel Jan, BPH Fiz Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Subfundusz Selektywny, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Czarnecki Piotr, Dębek Jan, Gołębiowski Cezary i Elżbieta, Kijoch Wiesław i Elżbieta, Kornak Maciej Sylwester, Nowak Wiesław, Oniszczuk Igor i Marzena Anna, Orliński Bogusław, Raczkowski Maciej, Rozłucki Wiesław, Sarna Jan, Sawicki Eugeniusz i Ewa, Słabikowski Andrzej Mirosław, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Torchała Jarosław, Trzciński Bogusław Andrzej, Wierzbowska Barbara, Wilk Waldemar oraz Wojciechowski Dariusz niniejszym na Przewodniczącego Grupy wybiera Pana Cezarego Wolskiego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 529.695 ważnych głosów z 529.695 akcji (co stanowi 16,552% kapitału zakładowego Spółki), z czego 529.695 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 2/2015

Grupy Nr 1

składającej się z akcjonariuszy: Bortel Jan, BPH Fiz Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Subfundusz Selektywny, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Czarnecki Piotr, Dębek Jan, Gołębiowski Cezary i Elżbieta, Kijoch Wiesław i Elżbieta, Kornak Maciej Sylwester, Nowak Wiesław, Oniszczuk Igor i Marzena Anna, Orliński Bogusław, Raczkowski Maciej, Rozłucki Wiesław, Sarna Jan, Sawicki Eugeniusz i Ewa, Słabikowski Andrzej Mirosław, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Torchała Jarosław, Trzciński Bogusław Andrzej, Wierzbowska Barbara, Wilk Waldemar oraz Wojciechowski Dariusz

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Grupa Nr 1 składająca się z następujących akcjonariuszy: Bortel Jan, BPH Fiz Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Subfundusz Selektywny, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Czarnecki Piotr, Dębek Jan, Gołębiowski Cezary i Elżbieta, Kijoch Wiesław i Elżbieta, Kornak Maciej Sylwester, Nowak Wiesław, Oniszczuk Igor i Marzena Anna, Orliński Bogusław, Raczkowski Maciej, Rozłucki Wiesław, Sarna Jan, Sawicki Eugeniusz i Ewa, Słabikowski Andrzej Mirosław, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Torchała Jarosław, Trzciński Bogusław Andrzej, Wierzbowska Barbara, Wilk Waldemar oraz Wojciechowski Dariusz niniejszym w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia wybrać Pana Aleksandra Jerzego Mokrzyckiego (PESEL: 74111200091) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Grupa Nr 1 postanawia delegować Pana Aleksandra Jerzego Mokrzyckiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 529.695 ważnych głosów z 529.695 akcji (co stanowi 16,552% kapitału zakładowego Spółki), z czego 529.695 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Grzegorza Spuz-Szposa na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Spuz-Szposa.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 2.062.188 ważnych głosów z 2.062.188 akcji (co stanowi 64,443% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1.986.590 głosów za, przy 60.161 głosach przeciw oraz przy 15.437 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Piotra Kocik na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kocik.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 2.062.188 ważnych głosów z 2.062.188 akcji (co stanowi 64,443% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1.923.227 głosów za, przy 60.161 głosach przeciw oraz przy 78.800 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Panią Martę Smołka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Smołkę.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 2.062.188 ważnych głosów z 2.062.188 akcji (co stanowi 64,443% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1.923.227 głosów za, przy 60.161 głosach przeciw oraz przy 78.800 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Tommaso Cibrario na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tommaso Cibrario.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 2.062.188 ważnych głosów z 2.062.188 akcji (co stanowi 64,443% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1.923.227 głosów za, przy 60.161 głosach przeciw oraz przy 78.800 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będący członkami niezależnymi będą otrzymywać roczne wynagrodzenie w wysokości 25.000,00 zł brutto, płatne w 12 równych miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca, przy czym jeśli któryś z członków Rady Nadzorczej jako członek niezależny będzie piastował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wówczas będzie otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości 31.000,00 zł brutto płatne w 12 równych miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca.-

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do sprawowania indywidualnego nadzoru - Pan Aleksander Mokrzycki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

3. Panu Tommaso Cibrario nie przyznaje się wynagrodzenia.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.456.744 ważnych głosów z 2.456.744 akcji (co stanowi 76,773% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.209.760 głosów za, przy 138.961 głosach przeciw oraz przy 108.014 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA Nr 26/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:-

1) Wykreśla się § 6 ust. 10 Statutu Spółki:-

2) Zmienia się treść § 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"§ 11 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję."

3) Zmienia się treść § 14 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"§ 14 Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano łącznie 3.602.095 ważnych głosów z 2.602.095 akcji (co stanowi 81,315% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3.131.941 głosów za, przy 470.154 głosach przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie nie podjęło natomiast uchwał w sprawie powołania Karola Szymańskiego do Rady Nadzorczej ani w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram