język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2007

28.09.2007

Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd North Coast informuje, iż na posiedzeniu w dniu 27 września 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1898, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za 2007 rok.

North Coast S.A. wcześniej korzystała z usług Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. (wcześniej Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.) przy:

1. badaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2004 rok,
2. sprawdzeniu prawidłowości bilansu sporządzonego na dzień przekształcenia sp. z o.o. w S.A. oraz wystawieniu opinii,
3. sprawdzeniu poprawności przekształcenia zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2002, 2003, 2004 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
4. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.08.2005 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
5. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 29.08.2005,
6. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005,
7. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005,
8. przeglądzie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006,
9. przeprowadzeniu due dililgence spółki Latteria Tinis sp. z o.o. związanego z zakupem udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o.,
10. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006,
11. przeglądzie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007.

Marki
Facebook Instagram