język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2020

03.07.2020

Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


Treść raportu:

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ nawiązując do raportu bieżącego 13/2019 z dnia 30.05.2019 r. informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu dzisiejszym otrzymała obustronnie podpisane aneksy do umów kredytowych:

1_ aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł _słownie: dwa miliony złotych_ do dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany wysokości oprocentowania kredytu.

2_ aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu wykorzystania kredytu w wysokości 2.000.000 euro _słownie: dwa miliony euro_ do dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany wysokości oprocentowania kredytu.

Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż podpisane aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram