język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2014

23.12.2014

Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
North Coast S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia otrzymał od Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539) Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy, (dalej "Nuova Castelli") niniejszym zawiadamia o pośrednim nabyciu akcji spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej "North Coast").
Nuova Castelli uzyskała informację od swej spółki zależnej Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Salford"), w której posiada 100% udziałów, że w dniu 11 grudnia 2014 r. Salford nabyła tytułem aportu wniesionego do spółki przez Panów Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato 599 850 akcji North Coast, stanowiących 18,75% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniają do 599 850 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowi około 14,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast. Przed powyższym nabyciem akcji North Coast Salford nie posiadała akcji North Coast.
Nuova Castelli nie posiada bezpośrednio żadnych akcji North Coast ani nie zawarła umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji North Coast.
Wobec tego, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Salford ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji North Coast, w najbliższych miesiącach liczba głosów w North Coast posiadanych przez Salford może się zwiększyć do ponad 50%. Nuova Castelli nie zamierza bezpośrednio nabywać akcji North Coast"

Marki
Facebook Instagram