język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2006

30.06.2007

Temat
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
W wykonaniu § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwały Rady Giełdy w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego Zarząd North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie przekazuje aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

Marki
Facebook Instagram