język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2020

03.07.2020

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") w związku z raportem bieżącym nr: 12/2019 z dnia 30.05.2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 6 lutego 2001 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 31 maja 2021 roku oraz modyfikacji wysokości oprocentowania kredytu.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż podpisane aneksy do umów mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram