język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2017

17.11.2017

W nawiązaniu do raportu numer 23/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 10 listopada 2017 roku, dotyczące zmiany wpisu w rejestrze zastawów w zakresie podwyższenia wysokości zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) do najwyższej sumy zabezpieczenia 184.321,23 EUR na stanowiących własność Emitenta zapasach towarów celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu wydanej przez Bank gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy najmu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy numer 2016/25 o udzielenie gwarancji.

Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram