język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2014

16.12.2014

Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539) Salford Investments sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (dalej "Salford") niniejszym zawiadamia o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej "North Coast").
W dniu 11 grudnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Salford zostało zarejestrowanych 599 850 akcji zwykłych na okaziciela North Coast, które zostały wniesione przez Panów Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato do spółki Salford aportem na podstawie umowy o przeniesieniu akcji z dnia 9 grudnia 2014 r. w celu pokrycia nowo tworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Salford objętych w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Panów Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato.
Na dzień 11 grudnia 2014 r. Salford posiada 599 850 akcji North Coast, stanowiących 18,75% kapitału zakładowego North Coast, które uprawniają do 599 850 głosów na walnym zgromadzeniu North Coast, co stanowi około 14,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu North Coast. Przed nabyciem akcji North Coast wskazanym w niniejszym zawiadomieniu Salford nie posiadała akcji North Coast. Salford nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje North Coast, ani nie zawarła umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji North Coast.
W okresie następnych 12 miesięcy Salford zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów w North Coast do ponad 50% w celu przejęcia kontroli nad North Coast."

Marki
Facebook Instagram