język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 26/2015

24.06.2015

Temat:
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za rok 2015.
North Coast S.A. nie korzystała wcześniej z usług tego podmiotu.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram