język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2015

17.06.2015

Temat:
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 roku, które Emitent otrzymał w dniu 16 czerwca 2015 roku, wpisany został do rejestru zastawów zastaw rejestrowy na stanowiących własność Emitenta towarach znajdujących się w magazynie Emitenta w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, których wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta według stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r. wynosi 5.738.385,35 zł, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z tytułu udzielonego Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w aktualnej wysokości 5.000.000,00 zł wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym nr 2001/05 z dnia 6 lutego 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, do sumy najwyższej 7.500.000,00 zł
Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości stanowiła wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Marki
Facebook Instagram