język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2014

16.12.2014

Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Giorgio Pezzolato zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 t.j.) jako osoba wchodząca w skład organów zarządzających North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") niniejszym zawiadamiam o następujących transakcjach dokonanych przeze mnie:
1)nieodpłatnym przeniesieniu w dniu 24 września 2014 roku, w ramach procedury scalenia akcji Spółki, na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe łącznie 150 akcji zwykłych na okaziciela Spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 oraz umowy rekompensat resztówek scaleniowych z dnia 30 czerwca 2014 roku;
2)wniesieniu w dniu 11 grudnia 2014 roku 299.850 akcji zwykłych na okaziciela Spółki tytułem aportu za obejmowane udziały Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia z dnia 9 grudnia 2014 roku o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów oraz umowy o przeniesieniu akcji z dnia 9 grudnia 2014 roku ("Umowa"). Wartość zbywanych akcji została określona w Umowie na kwotę 1.136.432 zł."
Zawiadomienie zostało sporządzone w Pruszkowie dnia 16 grudnia 2014 roku.

Marki
Facebook Instagram