język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2008

19.09.2008

Temat
aneksy do umów kredytowych zawartych przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent")informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane aneksy do umów kredytowych numer 2008/7 i 2008/8, które to umowy były zawarte pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a spółką zależną od Emitenta, Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka") - RB nr 20/2008 z dnia 19.06.2008. Na podstawie aneksów został zmieniony termin wykorzystania kredytów przez Spółkę do dnia 30 listopada 2008 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitalów własnych Emitenta

Marki
Facebook Instagram