język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2014

16.12.2014

Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Giorgio Pezzolato zawiadomienie o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 184 poz. 1539) niniejszym zawiadamiam, iż posiadając dotychczas ponad 32,14 % ogólnej liczby głosów w North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") zmniejszyłem swój udział do 25 % ogólnej liczby głosów, a więc o 7,14 % ogólnej liczby głosów.
Zmniejszenie ilości posiadanych przeze mnie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia w dniu 11 grudnia 2014 roku 299.850 akcji zwykłych na okaziciela Spółki tytułem aportu za obejmowane udziały Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia z dnia 9 grudnia 2014 roku o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów oraz umowy o przeniesieniu akcji z dnia 9 grudnia 2014 roku.
Przed zmianą udziału posiadałem 849.850 akcji Spółki stanowiących 26,56 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 15,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz 349.850 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,93 % kapitału zakładowego Spółki. Z posiadanych przeze mnie akcji przysługiwało mi 1.349.850 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiadało 32,14 % ogólnej liczby głosów, w tym 1.000.000 głosów z akcji imiennych co odpowiadało 23,81 % ogólnej liczby głosów oraz 349.850 głosów z akcji na okaziciela, co odpowiadało 8,33 % ogólnej liczby głosów.
Aktualnie posiadam 550.000 akcji Spółki stanowiących 17,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 15,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,56 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.050.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 25 % ogólnej liczby głosów, w tym 1.000.000 głosów z akcji imiennych co odpowiada 23,81 % ogólnej liczby głosów oraz 50.000 głosów z akcji na okaziciela, co odpowiada 1,19 % ogólnej liczby głosów.
Podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki. Nie zawierałem umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki."

Marki
Facebook Instagram