język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2009

27.08.2009

Temat
Otrzymanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu wczorajszym otrzymała podpisany aneks do umowy zastawu rejestrowego (o zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 22 października 2008 roku) zawarty pomiędzy spółką zależną LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółki") a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ("Bank"). Przedmiotem powyższego aneksu jest podwyższenie kwoty zastawu rejestrowego na rzecz Banku na środkach trwałych (rzeczach ruchomych) stanowiących własność Spółki, do wysokości 16.661.570 złotych. Powyższy aneks do umowy został zawarty w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce przez Bank w dniu 18 czerwca 2008 roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.876.508,54 EUR wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu nr 2008/8 z dnia 18 czerwca 2008 roku (o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku). Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania powyższego aneksu do umowy zastawu rejestrowego za znaczący jest § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram