język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2008

15.09.2008

Temat
otrzymanie podpisanej umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną, z Bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę o limit wierzytelności, którego górna granica wynosi 6.000.000 PLN.

Data całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 30 czerwca 2009 r.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku.

Kredytobiorca poddaje się egzekucji do łącznej kwoty w wysokości 9.000.000 PLN

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Marki
Facebook Instagram