język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2006

22.06.2006

Temat
Informacja dotycząca podziału zysku za 2005 rok.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje, iż w dniu 21 czerwca, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości:
- 2.363.401,52 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych 52/100) z zysku netto za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005,
- 196.598,48 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100) z kwoty utworzonej z zysku za okres obrotowy od 01.01.2005 do 29.08.2005, przeniesionej na kapitał rezerwowy.
Łączna kwota dywidendy z zysku za 2005 rok wynosi 2.560.000 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 0,08 zł (osiem groszy) na 1 akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 21 lipca 2006 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2006 roku.

Marki
Facebook Instagram