język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23/2020

18.06.2020
Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odwołało dotychczasowych członków Zarządu:
1. Pana Alberto Scibona – Członka Zarządu Spółki,
2. Pana Luigi Del Monaco – Członka Zarządu Spółki, a zarazem Prezesa Zarządu Spółki,
3. Pana Macieja Stróżyka – Członka Zarządu Spółki,
z pełnionych funkcji.
 
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2020 roku podjęło uchwały, na mocy których powołało w skład Zarządu Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji:
1. Pana Oliviera Savary, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2. Pana Hervé Bouchet, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki,
3. Pana Macieja Stróżyka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki,
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu:
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marki
Facebook Instagram