język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23/2009

21.08.2009

Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. uzupełnia informacje opublikowane w raporcie bieżącym nr 20/2009 z dnia 20 lipca 2009 r., który dotyczył podpisania umowy handlowej. Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednakże Zarząd podał fakt zawarcia przedmiotowej umowy do publicznej wiadomości, gdyż ma ona potencjalne duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości. Charakter umów Emitenta z tym odbiorcą nie zobowiązuje go do nabycia jakiejkolwiek konkretnej ilości produktów, określając jedynie warunki współpracy. Z drugiej strony Carrefour Polska Sp. z o.o. jest istotnym odbiorcą dla spółki North Coast S.A. gdyż w 2008 roku ponad 10% przychodów ze sprzedaży North Coast S.A. zostało osiągniętych za pośrednictwem tego odbiorcy.

Marki
Facebook Instagram