język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2020

18.06.2020
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2020 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mniejszościowi zgłosili łącznie 6 sprzeciwów do uchwały numer 07/06/2020. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Marki
Facebook Instagram