język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2013

07.11.2013

Temat:
Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, iż celem zabezpieczenie kredytu zaliczka (RB 19/2013) Latteria – Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") ustanowiła na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") hipotekę umowną łączną do wysokości 3 mln EUR na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki. Hipotekę ustanowiono w trybie art. 95 ust 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665) na podstawie oświadczenia Banku stanowiącego dokument urzędowy i pisemnego oświadczenia Spółki. Przedmiotem hipoteki są będące w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości położone w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej 1, dla których Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi Księgi Wieczyste nr GW1S/00012009/5 i GW1S/00025003/7 których wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki wynosi 133.880,47 PLN. Brak jest powiązań personalnych lub kapitałowych pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowią kapitały własne Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram