język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2009

05.08.2009

Temat
Zawarcie ugody pomiędzy North Coast S.A. a SpA Egidio Galbani

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż z dniem 4 sierpnia 2009 r. weszły w życie postawienia ugody zawartej pomiędzy Spółką a SpA Egidio Galbani z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem ugody jest ustalenie zasad na jakich strony zgodziły się rozstrzygnąć wzajemne spory sądowe. Spory wynikły z tytułu wypowiedzenia przez Galbani w stosunku do North Coast S.A umowy o dystrybucji włoskich produktów spożywczych marki Galbani na polskim rynku, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących: 27/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku oraz 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku.

Na mocy Ugody strony ustaliły, że SpA Egidio Galbani wypłaci North Coast S.A odszkodowanie w wysokości 459 582,94 Euro (co stanowi równowartość 1 885 898,59 zł wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 04.08.2009 roku) oraz poniesie koszty obsługi prawnej poniesionej przez North Coast S.A. w wysokości 50 000 Euro (co stanowi równowartość 205 175,00 zł wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 04.08.2009 roku).

Zawarta Ugoda znosi wzajemne roszczenia przy zastrzeżeniu, że strony w terminie 14 dni od daty podpisanej Ugody, wycofają w sądach w Mediolanie i w Warszawie złożone pozwy.

Marki
Facebook Instagram