język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2008

19.08.2008

Temat
Udzielenie poręczenia

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2008 roku poręczył względem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") za dlug zwojej spółki zależnej Latteria - Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") wynikający z umowy kredytu inwestycyjnego numer 2008/8 z dnia 18 czerwca 2008 roku na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.154.000,00 EUR. Poręczenie zostało udzielone bezterminowo do kwoty kredytu wraz z należnymi a nie zapłaconymi odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku. Emitent i Spółka za dług odpowiadają solidarnie.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MInistra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartośckiowych.

Marki
Facebook Instagram