język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2007

28.06.2007

Temat
Informacja dotycząca podziału zysku za 2006 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści złotych) z osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r, co stanowi 0,12 zł (dwanaście groszy) na 1 akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na dzień 27 lipca 2007 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2007 r.

Marki
Facebook Instagram