język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2006

13.06.2006

Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1898, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2006 roku.
North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. przy:
1. badaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2004 rok,
2. sprawdzeniu prawidłowości bilansu sporządzonego na dzień przekształcenia sp. z o.o. w S.A. oraz wystawieniu opinii,
3. sprawdzeniu poprawności przekształcenia zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2002, 2003, 2004 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
4. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.08.2005 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
5. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 29.08.2005,
6. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005,
7. badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005.

Podstawa prawna: par 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram