język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2017

27.01.2017

Temat:
Informacja o terminach raportów okresowych w 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2017 roku.

Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:

  • za I kw. 2017 r. - dnia 15 maja 2017 r.
  • za III kw. 2017 r. - dnia 14 listopada 2017 r.

W związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. zostanie przekazany dnia 21 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2017 r. zostanie przekazany dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 ze zm.).

Marki
Facebook Instagram