język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2016

29.01.2016

Temat:
Informacja o terminach raportów okresowych w 2016 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2016 roku.

Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:
za IV kw. 2015 r. - dnia 29 lutego 2016 r.
za I kw. 2016 r. - dnia 13 maja 2016 r.
za III kw. 2016 r. - dnia 14 listopada 2016 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. zostanie przekazany dnia 22 kwietnia 2016 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2016 r. zostanie przekazany dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zarząd postanowił, odstąpić od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram