język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2014

27.02.2014

Temat:
Zawarcie aneksu przez spółkę zależną do znaczącej umowy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie podpisała aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Aneks do umowy został zawarty pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ("Agencja") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Beneficjent").

Na podstawie podpisanego aneksu Agencja zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi, na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność, pomocy w wysokości 8,3 mln PLN (było: 8,8 mln PLN – Raport bieżący numer 8/2013), jednak nie więcej niż 25 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram