język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2006

24.03.2006

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, że w dniu 24.03.2006 wpłynęła do Spółki uchwała nr 137/06 z dnia 24 marca 2006 r., w której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., postanowił przyznać spółce NORTH COAST S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT i przyjąć do depozytu:

1) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i nadać im kod PLNRTHC00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;

2) do 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NORTH COAST S.A. z dnia 25 października 2005 r. oraz nadać im kod PLNRTHC00022, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału;

3) do 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NORTH COAST S.A. z dnia 25 października 2005 r. oraz nadać im kod PLNRTHC00014, pod warunkiem:
a/ wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki NORTH COAST S.A. w drodze emisji tych akcji, oraz
b/ podjęcia decyzji przez GPW S.A. w Warszawie o wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C NORTH COAST S.A., jeżeli ta decyzja miałaby zostać podjęta po podjęciu przez GPW S.A. w Warszawie decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym akcji serii B NORTH COAST S.A.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B NORTH COAST S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

Zarejestrowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału, dojście emisji tych akcji do skutku oraz listu księgowego sporządzonego dla praw do tych akcji.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, listu księgowego sporządzonego dla tych akcji, a także dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji na rynku regulowanym zgodnie z pkt. 3 ppkt b/.

Marki
Facebook Instagram