język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2020

17.06.2020

Treść raportu:

Zarząd North Coast S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całego zysku Emitenta za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.558.180,63 tys. zł _słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 63/100_ na podniesienie kapitału rezerwowego Spółki. 

Marki
Facebook Instagram