język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2016

30.09.2016

Temat:
Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 23/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania umowy kredytu inwestycyjnego numer 2015/25 pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Latteria - Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie (spółka zależna Emitenta), Zarząd Emitenta informuje, iż Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej nr GW1S/00025003/7 oraz GW1S/00012009/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. hipoteki łącznej umownej na: użytkowaniu wieczystym gruntu (KW GW1S/00012009/5) oraz na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość (KW GW1S/00025003/7)

Hipoteka została ustanowiona do kwoty 9.000.000 zł ( słownie: dziewięć milionów złotych) celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram