język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2008

19.06.2008

Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku spółka od niej zależna Latteria – Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") ustanowiła na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") hipotekę kaucyjną łączoną do kwoty najwyższej 6.937.350 EUR na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego nr 2008/8 z dnia 18 czerwca 2008 roku. Hipotekę ustanowiono w trybie art. 95 ust 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665) na podstawie oświadczenia Banku stanowiącego dokument urzędowy i pisemnego oświadczenia Spółki. Przedmiotem hipoteki są będące w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości położone w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej 1, dla których Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi Księgi Wieczyste nr KW 12009, KW 25003, KW 25004, KW 25005, KW 25008, KW 25009, KW 25010, których wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki wynosi 133.880,47 PLN. Brak jest powiązań personalnych lub kapitałowych pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowią kapitały własne Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram