język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2020

16.06.2020

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że dnia 16 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki wybrała Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za I półrocze 2020 roku.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.
Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Marki
Facebook Instagram