język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2019

28.08.2019

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dnia 28 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki - organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki wybrała Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2019 a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za I półrocze 2019 roku.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Marki
Facebook Instagram