język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2016

16.09.2016

Temat:
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 16 września 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS o wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments Sp. z o.o. _"Spółka"_. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.264.500 zł i dzieli się na 16.529 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, przysługujących w całości Emitentowi. Udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i pokryte w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu obowiązku uiszczenia wpłat na udziały z jednej strony oraz z tytułu wierzytelności Emitenta z tytułu zobowiązań wynikających z umów pożyczek, naliczonych odsetek od pożyczek oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Emitenta na budynek będący własnością Spółki.

Marki
Facebook Instagram