język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2015

27.04.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402[1] k.s.h., na wniosek BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego akcjonariuszy: BPH Subfundusz Selektywny (BPH FIO Parasolowy), BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH FIZ Multi Inwestycja, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Zbigniew Sitek, Jan Dębek, Piotr Czarnecki, Jan Bortel, Maciej Sylwester Kornak, Jan Dębek, Cezary Gołębiowski, Przemysław Jacek Stańczyk, Zbigniew Sitek, Maciej Sylwester Kornak, Jarosław Torchała, Bogusław Andrzej Trzciński, Jan Sarna, Dariusz Wojciechowski, Bogusław Orliński, Wiesław Rozłucki, Igor Oniszczuk, Wiesław Kijoch, Eugeniusz Sawicki, Andrzej Mirosław Słabikowski, Barbara Wierzbowska, Wiesław Nowak, Dariusz Wojciechowski, Wiesław Nowak, Igor Oniszczuk, Jadwiga Pilecka, Maciej Raczkowski, Krzysztof Plisko, Michał Tatarek, Michał Młynarczyk, którzy dysponują łącznie 697.131 akcjami Spółki, stanowiącymi 21,78% kapitału zakładowego Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015

Projekty uchwał na ZWZA 30.06.2015

Marki
Facebook Instagram