język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2014

18.11.2014

Temat:
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisane aneksy do umów dotyczące funkcjonowania kredytów w rachunkach bieżących (1,5 mln PLN + 9 mln PLN) oraz podpisane aneksy do umów kredytu zaliczka (3,5 mln PLN + 2 mln EUR) zawarte pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz Bankiem i spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka").
Na podstawie aneksów wydłużone zostały okresy wykorzystania i terminy spłaty kredytów funkcjonujących w rachunkach bieżących do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Wydłużone zostały również okresy wykorzystania kredytów zaliczka do dnia 30 kwietnia 2015 roku a ostateczne terminy spłaty wyznaczone zostały na dzień nie późniejszy niż 11 sierpnia 2015 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 24,2 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram