język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2013

07.11.2013

Temat:
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu wczorajszym otrzymała podpisany aneks do umowy zastawu rejestrowego (RB 15/2013) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ("Bank"). Powyższy aneks do umowy został zawarty w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce przez Bank kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 9 mln PLN oraz kredytu obrotowego w wysokości 10 mln PLN (RB 19/2013) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umów kredytowych.

Kryterium uznania powyższej umowy zastawu rejestrowego za znaczącą jest § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram