język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2008

19.06.2008

Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku spółka od niej zależna Latteria – Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") następujące umowy:
-Umowę kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5;
-Umowę nr 2008/6 kredytu inwestycyjnego;
-Umowę nr 2008/7 kredytu obrotowego;
-Umowę nr 2008/8 kredytu inwestycyjnego;
-Umowę przelewu wierzytelności nr 2008/3;
-Umowę przelewu praw z umowy ubezpieczenia nr 2008/33.
Łącznie wartość wymiennych umów wynosi 19.808.665,68 PLN. Najwyższą wartość spośród powyższych umów ma Umowa nr 2008/8 kredytu inwestycyjnego na podstawie, której Bank udzielił spółce nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.154.000,00 EUR. Kredyt może zostać wykorzystany przez Spółkę do dnia 30 sierpnia 2008 roku. Kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych, a data jego całkowitej spłaty przypada na dzień 30 kwietnia 2014 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Ponadto Bank może pobrać prowizję przygotowawczą i rekompensacyjną od wcześniejszej spłaty kredytu.
Zabezpieczeniami spłaty kredytu są:
a)poręczenie z oświadczeniem o poddanie się egzekucji Emitenta;
b)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku;
c)oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
d)przelew wierzytelności z tytułu umowy o udzielenie wsparcia zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
e)zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji;
f)hipoteka kaucyjna łączna do kwoty najwyższej 6.937.350 EUR na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki;
g)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości;
h)cesje z umów na odbiór całej produkcji Spółki zawarte z udziałowcami – Emitentem i Alival S.p.A.
Uruchomienie kredytu zostało uzależnione od spełnienia następujących warunków:
-ustanowienia zabezpieczeń kredytu wymienionych w punktach a), b), c) oraz g) i h) powyżej;
-złożenia wniosku o wpis hipoteki wymienionej w punkcie f) powyżej;
-obniżenie o 2 mln PLN kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi;
Spółka zobowiązana jest pokryć ze środków własnych ewentualny wzrost kosztów realizowanej inwestycji, a jej udział własny w finansowaniu inwestycji wyniesie minimum 30%.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zapisów tego typu umów kredytowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Marki
Facebook Instagram