język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2016

06.09.2016

Temat:
wpis hipoteki w księdze wieczystej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy kredytu numer 2001/05 z dnia 6 lutego 2001 roku pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_, Zarząd Emitenta informuje, iż Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej nr KR1P/00323624/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. wpisu hipoteki umownej na:
- nieruchomości gruntowej należącej do Emitenta położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Krakowie.
Hipoteka została ustanowiona do kwoty 10.000.000 zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram