język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2014

25.09.2014

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3790, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za rok 2014.

North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przy:

1.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012,

2.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013,

3.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

4.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram