język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2012

07.11.2013

Temat
umowy kredytowe i aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym oraz podpisane umowy kredytu obrotowego i kredytu zaliczka zawarte pomiędzy Bankiem a spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.

Na podstawie aneksu została obniżona kwota kredytu w rachunku bieżącym z 19 mln PLN do 9 mln PLN.
Nowe umowy dotyczą udzielenia przez Bank:
1)kredytu obrotowego w wysokości 10 mln PLN,
2)kredytu zaliczka w wysokości 2 mln EUR.

Oprocentowanie umowy kredytu na największą wartość 10 mln PLN w spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2018 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
a)hipoteka umowna łączna w kwocie 150 % wartości kredytu na nieruchomości położonej w Rzepinie;
b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Rzepinie;
c)zastaw na środkach trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego;
d)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych;
e)poręczenie według prawa cywilnego wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji North Coast S.A. oraz poręczenie wg prawa polskiego Alival S.p.A.;
f)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy w Banku,
g)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i egzekucji wydania rzeczy zastawionych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram