język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2008

19.06.2008

Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym nr 2001/05 z dnia 6 lutego 2001 roku. Na podstawie aneksu zmniejszono wysokość kredytu do kwoty 13.000.000 PLN. Ponadto obniżono kwotę poddania się egzekucji do 19.500.000 zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marki
Facebook Instagram