język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2019

26.06.2019

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 8/06/2019 w sprawie podziału wyniku z lat ubiegłych, w myśl której przeznaczono część kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki (łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.200.000).

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram