język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2010

01.07.2010

Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2009 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) z osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009, co stanowi 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na1 akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2010 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2010 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram